АНТИКОР ЖЕТІСУ 46 КӘСІПКЕРДІН ҚҰҚЫҒЫН ҚАЛПЫНА КЕЛТІРДІ/АНТИКОР ЖЕТІСУ ВОССТАНОВИЛ ПРАВА 46 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Жетісу облысы бойынша Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет ҚР Экологиялық кодексі талаптарының сақталуына мониторинг жүргізді.

Мониторинг нәтижесінде мемлекеттік кірістер департаменті мен Жетісу облысы бойынша экология департаменті кәсіпкерлердің құқықтарының бұзылуына әкеп соқтыратын қолданыстағы заңнаманың талаптарын тиісінше қолданбайтынын анықталды.

Мониторинг шеңберінде Жетісу облысы бойынша қоршаған ортаға теріс әсер еткені үшін салық төлейтін 4633 оператор анықталды, оның ішінде 46 ШОБ субъектісі ІV санатқа жатқызылды. Алайда, ҚР Салық кодексіне сәйкес төлемақы төлеушілер ҚР Экологиялық кодексіне сәйкес айқындалған І, ІІ, ІІІ санаттағы операторлар болып табылады.

Облыстың МКД ІV санаттағы ШОБ субъектілері бойынша заңсыз есептеулерге жол бермеу жөнінде шаралар қабылдау туралы хат жолданды.

Жетісу облысы бойынша жүргізілген мониторинг нәтижелері бойынша қоршаған ортаға теріс әсер еткені үшін негізсіз салық төлеуден босату бөлігінде Бизнестің 46 адал субъектісінің құқықтары қорғалынды.   

***

Антикоррупционной службой по области Жетісу проведен мониторинг соблюдения требований Экологического Кодекса РК.     

В результате мониторинга установлено, что Департаментом государственных доходов и Департаментом экологии по области Жетісу ненадлежащим образом применяются требования действующего законодательства, влекущие нарушения прав предпринимателей.

В рамках мониторинга установлено 4633 оператора по области Жетісу оплачивающие налоги за негативное воздействие на окружающую среду 46 субъектов МСБ из которых были отнесены к ІV категории. Однако, согласно Налоговому Кодексу РК плательщиками платы являются операторы І, ІІ, ІІІ категорий, определенные в соответствии с Экологическим кодексом РК.

В ДГД области направлено письмо о принятии мер по недопущению неправомерных начислений по субъектам МСБ ІV категории.

Таким образом, по результатам проведенного мониторинга по области защищены права 46 добросовестных субъектов бизнеса, в части освобождения от уплаты необоснованного налога за негативное воздействие на окружающую среду.