Мекенжай анықтамасын алып тастау бойынша

Қазақстанда 1 қарашадан бастап мекенжай анықтамасыталапетілмейдіжәнемемлекеттікқызметтерреестріненалыныптасталатынболады. Яғни, ешмемлекеттік орган, мектеп не медициналықмекемеазаматтарданмекенжайанықтамасын 1 қарашаданбастапсұратаалмайды. Оны «Азаматтарғаарналғанүкіметтің» филиалдарынан да, электрондыүкіметпорталынан да алумүмкіндігіболмайды.

Қажетболғанжағдайдақазақстандықтартіркеугетұрғанмекенжайларын egov.kz электрондыүкімет порталы мен eGovmobileқосымшасындағыжекекабинетіарқылытексереалады.

Мемлекеттікоргандарғакелетінболсақ, оларбұлмәліметтіішкіістерминистрлігініңдеректербазасыменинтеграцияланғанақпараттықжүйелеріарқылыалатынболады.

Соныменбірге, азаматтардыңмекенжайтіркеуітуралыақпараттысұратуымүмкінбасқаұйымдар, соныңішіндежекекомпаниялар egov.kz электрондықүкіметпорталындағыүшіншітұлғаларғаанықтамаберугемүмкіндікберетінсервистіпайдаланаалады. Бұл тек азаматбірретақпараталуғарұқсатберетін SMS-кекелісімбергендеғанажүзегеасатын операция.

Мұндай SMS алуүшіназамат «Мобильдіазаматтар» базасындатіркелуітиіс. Тіркеудіәразаматөзіжүргізеалады (egov.kz порталындағы «Жеке кабинетке» кіріп, «телефон» бағанындаөзтелефоныныңнөмірінкөрсетунемесеөзгертуқажетжәне оны өзінің ЭЦҚ-мен растауыкерек) немесе ХҚКО-ныңкезкелгенбөлімшесінежүгінсеболады (қызметтегінкөрсетіледіжәне 5 минут уақытыңыздыалады).

Естеріңізге сала кетейік, бұғандейін «Азаматтарғаарналғанүкімет» мемлекеттіккорпорациясысараптамажүргізіп, қазақстандықтардыңжылсайынәртүрліұйымдарғаұсынуүшін 20 миллионнанастаманықтаманыбасыпшығаратынынанықтады, олардыңжартысынажуығы – мекенжайанықтамалары. Мекенжайанықтамаларынегізіненжұмысқаорналасу, балалардымектеп пен балабақшағатіркеу, банк қызметтеріналукезінде, сондай-ақәртүрлімемлекеттікбағдарламаларғақатысуүшінсұратылған. Осылайша,

мекенжайанықтамаларыныңкүшіжойылғанкездеазаматтардың ХҚО-ғакелу саны 10 миллион есе азаяды.